Privacybeleid

Privacybeleid Van2

Van2 respecteert uw privacy en houdt zich aan de privacyregels. Van2 draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die over u worden verkregen of die u aan Van2 beschikbaar stelt, vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

Van2 B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar (potentiele) cliënten, werknemers of ZZP’ers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

 

1.  Wie zijn wij

Van2 is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van2 B.V. Van2 is gevestigd te Heerenveen, van Harenspad 48, 8442 CD, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens).

 

2.  Popup

VAN2 maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

 

3.  Cookieverklaring en technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw Persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP- adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

4.  Wanneer verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacybeleid. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 

5.  Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder training, coaching, consultancy, contractering ZZP’ers. Meer specifiek, uw Persoonsgegevens worden verwerkt om

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten:
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven te verwerken, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid heeft U mag deze toestemming op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: saskia.vandendool@Van2-experts.com. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van een enige verwerking op basis van uw eerdere verleende toestemming. Verdere verwerking kan dan wel nog plaatsvinden op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.
 • Een werknemers- of personeelsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Alle overige werkzaamheden te kunnen uitvoeren en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van VAN2

Verzorgen en bedrijfsveiligheid en audits en accountantscontrole uit te oefenen

 • Kwaliteitsdoeleinden uit te voeren zoals certificering, subsidies, premiekortingen d. aan te vragen

6.  Welke Persoonsgegevens en waarom verzamelen wij Persoonsgegevens van u?

We verwerken de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) Persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • BSN-nummer en ID-bewijs, indien vergoeding wordt gedaan via subsidieregelingen van het ministerie

Van2 legt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met ‘bijzondere Persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke Persoonsgegevens en/of Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

7. Met wie kunnen wij uw Persoonsgegevens (kandidaten, werknemers, ZZP’ers, zakelijke relaties) delen?

VAN2 kan uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere VAN2 entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de Persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd onder 6 van dit Privacybeleid.

 

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens? De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Van2. Uw Persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Van2 overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijn van 2 jaar.

We verwerken onder andere de volgende Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, contactgegevens en functies van

Van2 kan de van haar zakelijke relaties verkregen Persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling.

 

8.  Uw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens:

Voor coachees, trainees, medewerkers van cliënten, ZZP’ers en zakelijke relaties;

Als u inzage wenst in uw totale Persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Van2.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde Persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Van2.

 

9.  Geheimhouding

Wij waarborgen uw privacybelangen en nemen vertrouwelijkheid in acht bij de verwerking van Persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de verplichtingen die de AVG ons voorschrijft. Medewerkers van Van2 gaan vertrouwelijk met Persoonsgegevens om en worden daar contractueel toe gehouden.

Persoonsgegevens worden binnen Van2 enkel verstrekt aan medewerkers van Van2 die op grond van hun functie toegang tot deze Persoonsgegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie.

 

10.  Beveiliging

Van2 doet er alles aan om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Van2 met hen overeengekomen dat zij de Persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

11.  Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw Persoonsgegevens door Van2, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer +31 85 0160 561 of +31 61 3897 471.

 

Wijzigingen

Van2 kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van

Van2. Deze versie is opgesteld in januari 2020.

 

 

 

Weet je zeker dat je wilt uitloggen?