Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Van2: Van2 B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Burgemeester Falkenaweg 18 A, 8442LD te Heerenveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76710181.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Van2 een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Van2 en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Van2 zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Van2 te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: Individuele Coaching, groepscoaching, trainingen, consultancy en interim-management.
 7. Individuele Coaching: de Overeenkomst die voorziet in het door een enkele Coachee bijwonen van een Sessie, of meerdere Sessies indien de Overeenkomst een Traject betreft, ook indien de Coachee (bij een intakegesprek) wordt vergezeld door een derde, bijvoorbeeld zijn manager.
 8. Coachee: degene te wiens behoeve in het kader van Individuele Coaching een Sessie wordt verzorgd, al dan niet tevens Wederpartij.
 9. Sessie: iedere tussen de Coachee en Van2 in het kader van Individuele Coaching geplande bijeenkomst op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek. Onder Sessies worden tevens verstaan intake- en eindgesprekken.
 10. Traject: het totaal van Sessies dat onderdeel uitmaakt van Individuele Coaching, bestaande uit meerdere Sessies.
 11. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van2 en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Wederpartij ondertekende offerte. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Van2 (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Van2 kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Van2 worden herroepen. Offertes van Van2 zijn geldig tot een kalendermaand na dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Van2 binden haar niet.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een aanbod van Van2 kan uitsluitend onverkort door de Wederpartij worden aanvaard. Vorenstaande laat onverlet dat Van2 zich te allen tijde het recht voorbehoudt de Overeenkomst uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daartoe door Van2 verstrekte offerte heeft ondertekend en aan Van2 heeft geretourneerd.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Van2 voorgeschreven wijze, aan Van2 verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Van2 verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij Van2 steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien de Wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst overlaat aan derden, is de Wederpartij jegens Van2 aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.
 4. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor het verlenen van de Diensten en Van2 kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie door haar in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen, zoals een flipover, beamer en andere redelijkerwijs benodigde materialen en hulpmiddelen.
 5. Van2 verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Van2 verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Van2 kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.

ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de opdracht dan wel de Individuele Coaching. Indien uit de aard of strekking van de Overeenkomst niet voortvloeit dat deze eindigt door volbrenging, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien uit de aard of strekking van de Overeenkomst niet voortvloeit dat deze eindigt door volbrenging van de opdracht en een einddatum is overeengekomen, geldt de Overeenkomst te zijn aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en niet door volbrenging eindigt, wordt de Overeenkomst na verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. In geval de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan wel sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, eindigt de Overeenkomst door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval van mondelinge opzegging, geldt als dag van opzegging de dag dat een der Partijen de opzegging Schriftelijk aan de andere Partij heeft bevestigd.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ

Indien de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Van2 gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Van2 voortvloeiende schade, e.e.a. onverminderd het bepaalde in het volgende artikel en behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Wederpartij die een Consument is, dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 7. | INDIVIDUELE COACHING: ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Ten aanzien van Individuele Coaching kan de Wederpartij het intakegesprek en daarmee de eventueel reeds overeengekomen latere Sessies, tot 24 uur vóór aanvang van het intakegesprek kosteloos annuleren. In geval van te late annulering van het intakegesprek dan wel in geval van no-show van de Coachee, blijft de Wederpartij de overeengekomen prijs van het intakegesprek verschuldigd. De Wederpartij is voorts geen prijs voor het intakegesprek en de eventueel reeds overeengekomen latere Sessies verschuldigd indien de Coachee meteen na afloop van het door hem bijgewoond intakegesprek, besluit van latere Sessies af te zien.
 2. Annulering als bedoeld in het vorige lid dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
 3. Indien naar aanleiding van het intakegesprek een Traject wordt gestart, kan een individuele Sessie uit het Traject, onverminderd het bepaalde in artikel 6, uitsluitend worden verplaatst, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding. Een verzoek tot verplaatsing van een Sessie dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het geplande Sessie telefonisch of per e-mail te zijn ingediend bij Van2, bij gebreke waarvan het recht op het inhalen van de Sessie komt te vervallen.
 4. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring of het verzoek van de Wederpartij tot verplaatsing van de Sessie door Van2 is ontvangen, is bepalend voor de vaststelling of zulks al dan niet tijdig heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van verplaatsing van een Sessie stellen Partijen in overleg een nieuwe datum en/of tijd voor de Sessie af, zonder dat de Wederpartij daaraan voorafgaande reeds aanspraak maakt op uitvoering daarvan op de door haar gewenste datum en tijd. Partijen houden bij de vaststelling van een nieuwe datum en/of tijd zoveel mogelijk rekening met elkaars wederzijdse belangen.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INTERIM-OPDRACHTEN

 1. In het kader van interim-opdrachten is Van2 bevoegd de Wederpartij te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden. Van2 is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. De Wederpartij zal op verzoek van Van2 zorgdragen voor het Schriftelijk formaliseren van de bedoelde overeenstemming.
 2. De Wederpartij legt Van2 in het kader van een interim-opdracht geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Wederpartij, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Wederpartij en/of de beroepsethiek.
 3. Partijen zullen in het kader van een interim-opdracht op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:
 • indien door de Wederpartij een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de interim-opdracht;
 • indien opdracht wordt gegeven Diensten te verlenen voor een andere organisatie dan die van de Wederpartij;
 • indien een verschil van mening ontstaat met de Wederpartij omtrent de wijze van uitvoering van de interim-opdracht.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

Van2 spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen na te komen. Behoudens voor zover ten aanzien van de uitvoering van Sessies de data en tijden redelijkerwijs als vaststaand mogen worden beschouwd, zijn alle door Van2 vermelde en/of overeengekomen uitvoeringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Van2 treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Van2 Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van2 de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 10. | DERDEN

 1. Van2 is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, bijvoorbeeld door externe coaches, consultants, trainers, grafische vormgevers of tekstschrijvers bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie Van2 de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Van2, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Van2 nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Van2 zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Van2 bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Van2 gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Van2 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtnemer waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Van2 kan worden gevergd.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Van2 bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Van2 is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Van2 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Van2 in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Van2 gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Van2 ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Van2 de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Van2 vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten. Indien de prijs en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijke door of namens Van2 gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Wederpartij doorberekend.
 2. Indien in het kader van een Traject minder Sessies nodig blijken dan uitdrukkelijk is overeengekomen, maakt de Wederpartij geen aanspraak op evenredige vermindering van de overeengekomen prijs van het Traject.
 3. Indien Partijen de betalingsvoorwaarden ter zake niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, is Van2 te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een voorschot van de Wederpartij te vorderen. Van2 hanteert de volgende standaardbetalingsvoorwaarden, maar kan daarvan aldus in individuele gevallen afwijken:
 4. Ten aanzien van Individuele Coaching, wordt de volledige overeengekomen prijs, indien een Traject wordt gestart, na afloop van het intakegesprek gefactureerd. Indien Partijen in een later stadium overeenkomen om het Traject uit te breiden met meerdere Sessies, wordt elke extra Sessie individueel gefactureerd.
 5. Ten aanzien van andere Overeenkomsten dan Individuele Coaching, en waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, wordt 30% van die prijs bij totstandkoming van de Overeenkomst gefactureerd en het restant na afronding van de Diensten;
 6. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand en de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, wordt de Wederpartij maandelijks op basis van nacalculatie gefactureerd.
 7. Betalingen dienen te geschieden binnen de door Van2 op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur voorgeschreven wijze.
 8. Van2 is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg beschikbaar te stellen.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Van2 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij, Coachee of een andere door de Wederpartij bij de Overeenkomst betrokken derde, verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Van2 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Van2 kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Van2 in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van2 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van2 toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Van2 jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Van2 te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Van2 daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Van2 ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Van2 is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Van2 betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde van de laatste maand van de Overeenkomst.
 3. De Wederpartij vrijwaart Van2 van eventuele aanspraken van derden (waaronder Coachees mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Van2 toerekenbaar is.
 4. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Van2 verjaren door verloop van één jaar.
 5. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door of namens Van2 verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Van2.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van2.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Van2 behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door Van2 gehanteerde werkwijzen en methoden, verrichte onderzoeken, verstrekte rapportages en overige documentatie, alsook op andere van haar afkomstige geestesproducten.
 2. De Wederpartij zal de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen in het kader van de Overeenkomst aan haar beschikbaar zijn gesteld.
 3. Het is de Wederpartij nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van Van2 of derden.
 4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens Sessies is niet toegestaan, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande Schriftelijke instemming van Van2. Opnamen als hier bedoeld, gemaakt na voorafgaande Schriftelijke instemming van Van2, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel zoals Schriftelijk door Van2 is vermeld of bevestigd.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Van2 dientengevolge lijdt. Voorts is Van2 gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van2 aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Weet je zeker dat je wilt uitloggen?